Περιβάλλον

  •                •                                                                                                                                              

 

Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α

 

«... Η οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, που βασίζεται στις αρχές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών και αναδεικνύει τη χώρα σε ώριμο τουριστικό προορισμό. Με τον κατάλληλο χωρικό σχεδιασμό η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει θετικά ένα σημαντικό τμήμα των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων είτε του συνόλου της χώρας είτε μιας συγκεκριμένης περιοχής. ...» 

 

   Ενημέρωση από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό (13.6.2017)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Παρατίθενται μόνο για λόγους ενημέρωσης :

Κ.Υ.Α.67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β) "Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό & Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού." Ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3632/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Κ.Υ.Α. 24208/2009 (ΦΕΚ 1138Β) "Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό κ.λ.π." Ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 519/17 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ

 


 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις. [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α]

 

Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011). 

Παράρτημα VI - Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.

Τροποποιήσεις:

Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.1958/13.1.2012 ''Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)''

Υ.Α.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Υ.Α.2307/2018 (ΦΕΚ 439 Β) Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων

 

 ________

 

Υ.Α. οικ.167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (ΦΕΚ Β 964/19.4.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»

 

 ________

 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ;

◊   Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18.

◊   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α.π. 603/15.1.2013 Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων.

 

 

Απαιτείται Μ.Π.Ε. (κατηγ. Α1 & Α2) ή Π.Π.Δ. (κατηγ. Β) 

       

 

 

 

Προσοχή: Τα νομοθετικά κείμενα που παρατίθενται σ΄ αυτές τις σελίδες, είναι πιθανό, μέχρι σήμερα, να έχουν τροποποιηθεί.


 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?